Hur vet man att chefen, medarbetare är psykopat eller narcissist?

”Varning min chef är psykopat narcisisst”  

Låt mig först konstatera att uppgiften att diagnostisera en psykopat är mycket svår. Många gånger luras även tränade personer. Även om jag i mitt yrke träffar en del så är det inte helt lätt att upptäcka förekomsten av psykopati hos individer. När jag själv behöver konstatera om en person eventuellt lider av psykopati, måste jag använda mig av alla upptänkliga resurser som finns för att få en riktig bild.

Det mest etablerade sättet att mäta psykopati är med the Psychopathy Checklist – revised (PCL-R), utvecklad av Robert Hare. Det består av ett 20 tal frågor, men för att kunna få en djupare insikt krävs också att man gör omfattande klinisk intervjuer där man behöver ha tillgång till annan information typ journalanteckningar och uppgifter från belastningsregistret. I Hares modell läggs stor vikt vid antisocialt och kriminellt beteende. För att nå upp i så höga poäng att man talar om psykopati krävs de att man har ett antisocialt beteende. Under de senaste åren har man därför utvecklat alternativa tester för att beskriva psykopati utifrån personlighetsdrag utan att lägga för stor vikt vid det antisociala beteende. Exempel på sådana tester är Comprehensive Assessment of Psychopatic Personality (CAPP; Cooke et al. 2012) utvecklad av David Cook och the Triarchic Psychopathy Model (TriPM; Patrick et al. 2009). 

Det pågår mycket forskning just nu inom fältet där man försöker utvärdera dessa nyare modeller för att enas om hur begreppet psykopati skall definieras och vad som ska ingå, till exempel om antisocialt beteende mer kan ses som en konsekvens av de problematiska personlighetsdragen. Låt mig först berätta lite om psykopati. Innan vi fördjupar oss vill jag vara tydlig med att definiera hur jag ser psykopati.

Jag föredrar benämna psykopati som en neurologisk utvecklingsstörning, visserligen kännetecknas problematiken av beteenden,men en stor del av psykopaters beteende härhör från deras hjärnor. Jonas Gåde 

Psykopati finns i skärningspunkten mellan narcissistisk, borderline och antisocial personlighetsstörning bland utagerandestörningarna. Bakgrunden till detta påstående är att psykopati karakteristiskt bildar tre distinkta facetter.

Egenskaper psykopat chef Facett 1

(Interpersonell – motsvarar kriterierna för Narcissistisk personlighetsstörning). Marknadsför sig själv på ett avvikande sätt, ser sig gärna som överlägsen i kontakten med andra. Gör detta för att få fördelar, men även när det inte är någon poäng med det. Personen är ytligt charmig och pratglad, har en grandios självbild, ljuger, även om det inte behövs, samt manipulerar och bedrar (därav den engelska termen con man, där con är en förkortning av confidence). I många kulturer använder de olika alias (uppträder under olika namn och identiteter) – detta är ovanligare i Norden.

Egenskaper psykopat chef Facett 2

(Affektiv – motsvarar kriterierna för Borderline personlighetsstörning).

Affekterna är lättrörliga genom att växla snabbt – intensiteten kan kortvarigt vara hög (vrede, sorg, sexualitet etc), men bleknar snabbt. Det finns ett instrumentellt inslag i användningen av affekter dvs man ”spelar” en affekt för att uppnå något. Man reagerar inte emotionellt i situationer som andra reagerar på. Man saknar skam- och skuldkänslor och har diffusa uppfattningar om vad som är rätt och fel (”Det som är bra för mig är rätt”). Den grandiosa självbilden gör en felfri – blir det fel är det ”andras fel” eller ”otur”. I facetten ingår ytliga (lättrörliga) affekter, eller avsaknad av affekter, ofta är dom lättrörliga i mellanmänskliga relationer, saknar medkänsla (compassion), har bristfällig empatisk förmåga (men tillräckligt för att manipulera medmänniskor), saknar ånger, har inga skuldkänslor och tar inte ansvar för sina egna handlingar.

”Egenskaper psykopat chef Facett 3”

(Livsstil – motsvarar kriterier för Antisocial personlighetsstörning). Personen har behov av starka stimuli och omväxling för att inte bli olustig. Tål inte enformighet och tråkighet – blir lätt  rastlösa. Handlar först och tänker sedan och upplever därför begränsat ansvar för vad han har gjort. Normbrytande beteende är vanligt (vet inte vad som är rätt), utnyttjar andra för egna syften (föraktar andra; ser dem som nyttiga idioter). Oförmögen att föreställa sig framtiden realistiskt: avsaknaden av en realistisk självbild gör det omöjligt att sträva långsiktigt mot önskade mål, särskilt om det skulle innebära att ansträngning och belöningen ligger en bra bit in i framtiden. I facetten ingår stimulus-hunger; personen blir snabbt och lätt uttråkad, är impulsiv, drar sig inte för oansvariga handlingar, har en parasitisk livsstil (utnyttjar systemet och andra människor), samt har inga realistiska framtidsplaner (här och nu gäller, allt genast).

Det finns många personer som uppfyller kriterier för en eller två av de tre facetter som ingår i psykopatisyndromet. Det är därför viktigt att diagnosen psykopati skall reserveras för personer som når kriterienivå i alla tre facetterna – det är först då man har den massiva riskökningen för framtida allvarlig kriminalitet som följer med syndromet.

Beteende hos psykopatiska chefer

Det enklaste draget att upptäcka, även hos de mest väl uppfostrade psykopater, är en oförmåga att tänka ”vi” (om det inte finns en baktanke). Alla psykopater är jag-centrerade. Psykopaters misslyckanden som ledare och chefer beror på deras ovillighet och oförmåga att samarbeta med andra, speciellt dem som de upplever som motståndare. Ofta försöker de minimera vikten av ett team.

Psykopatiska chefer och misslyckande 

Om psykopatiska och narcissistiska chefer misslyckas, kan de använda typiska organisationsrationella förklaringar för att slippa delta i möten eller gemensamma aktiviteter (t.ex. ”möten är bortkastad tid”). Kanske deltar de på ett halvhjärtat sätt eller kommer sent och gör en scen när de kommer in, eller går mitt i mötet för att göra andra saker som är ”viktigare”.

Psykopatiska chefer och lagarbete 

När lagarbete ligger i deras egna intresse eller är användbart för dem själva (som ett sätt att manipulera andra) kommer de försöka att ta över laget. När detta sker blir de ofta sedda som dominanta eller mobbare. Inte förvånande så beskriver psykopater sig själva som en lagspelare, vilket spetsar beskrivningen av dem.

Psykopatiska chefer och lögner 

Ett annat tydligt drag är att oförmågan att hålla sig till sanningen. Patologiskt ljugande är ett framträdande tecken hos psykopater. Unga psykopater lär sig tidigt att ljuga väldigt bra. Intervjuer med kriminella psykopater visar att utan eftertanke kan de presentera de mest fantastiska förklaringar och ljuga på ett underhållande sätt utan minsta skrupler. Även när de är överbevisade, kan en psykopat ljuga så att du som lyssnare börjar tvivla på dig själv. Ärlighet är ett av de mest viktigaste drag i en relation eller företag. För det första är det ofta obekvämt att hävda att någon ljuger, man kan ju själv ha missförstått situationen. En psykopat kan lätt lägga ut dimridåer genom att bete sig ärligt och etiskt på ytan, men ändå planera för handlingar som är kriminella och oetiska. Ofta använder de sig av tekniken att blanda sanning med lögner, som gör att det kan var svårt att upptäcka.

Psykopatiska chefer och skuld 

Eftersom de saknar förmåga att känna skuld, blir det lätt för dem att ljuga. Deras lögner är alltid inlindade med en uns av sanning. Om de blir tillfrågade kan de påpeka detta till sitt försvar. Organisationer kan förlåta misstag om intentionen var ärlig och motiverad med att ”det var för företagets bästa”. Psykopater använder dessa ursäkter för att ta sig ur situationer som de fastnat i, vilket försvårar arbetet med att skilja den ärlige medarbetaren från den oärlige.

Psykopatiska chefers oförmåga att dela med sig 

Psykopater besitter en oförmåga att dela med sig. Kunskap är ofta en styrka i en organisation. På grund av att psykopater inte ser andra som jämlika eller att andra inte har rätt till samma legitima anspråk till resurserna, så ser psykopater, precis som narcissister, inget behov att dela med sig av pengar, information, förmåner etc. Deras tävlingslystna och parasitliknande natur driver dem till att aktivt suga åt sig resurser från andra. Psykopater är inte heller villiga att dela framgångar inom jobb, viktig information som krävs för jobbet, pengar som behövs för att genomföra projekt, arbetsområde och tid med någon. Med detta i baktankarna blir det lätt att förstå varför psykopater samlar information.

Psykopatiska chefer och mobbing 

Andra individers misslyckanden blir viktiga för dem. Det gör det lättare för dem att själva verka som om de är bättre. Genom att hålla andra ”utanför”, gör de sig själva mer viktiga för organisationen än andra medarbetare. När en psykopat väl delar med sig av information, finns det ofta en dold agenda. Genom att hålla andra utanför så får det dem att verka dumma. Detta i sin tur är en form av neutralisering som kan används av psykopater mot deras eventuella medarbetare.Kommentarer som att man ”skyddar företaget” används ibland genom att påstå: ”Hon skulle bara bli upprörd och då får vi ännu större problem”. Det är ett uttalande som finns där för att styrka psykopatens överlägsenhet och plantera ett frö av misstro hos medarbetaren. Kommentarer som leder till misstro om en medarbetare fyller två syften; dels smutskastar de medarbetaren och deras förmåga, dels förstärks också psykopatens (grandiositet) självuppfattning. Chefer och personalansvariga bör vara vaksamma på denna typ av signaler.

Testa om du lever med en psykopat!

Psykopatiska chefer behandling av personal 

Det är mer vanligt än ovanligt att psykopater behandlar medarbetare helt olika, ibland öppet och andra gånger i en mer subtil form. I en del fall får medarbetarna kanske inte veta behandlingen, detta i sin tur kan resultera i att det tar tid för ledning att lista ut vad som egentligen pågår (om de ens märker något).

Psykopatiska chefen och känslor 

Förmågan att behålla lugnet under en kris är en beundransvärd egenskap hos en bra ledare. Psykopater är ganska skickliga på att behålla sin kyla, även när de är i situationer där en normal person skulle tappa fattningen. Det beror på att de är avstängda känslomässigt. Å andra sidan kan både psykopater och narcissister känna sig förorättade och överreagera på småsaker, när de känner sig förolämpade eller i ett sammanhang upplever att det inte funnits tillräckligt med respekt för deras auktoritet.

Psykopatiska chefer och skryt 

Anspråkslösa människor skryter inte om sina framgångar, utan trivs med att göra ett bra jobb för sin egen skull. De accepterar en enkel klapp på ryggen som belöning. Men icke anspråkslösa kan vara lika accepterade, om det är berättigat. Att då och då tillåta andra att skryta om deras framgångar, hjälper oss att bygga relationer. Både narcissister och machiavelliska personligheter och psykopater är skrytsamma.

Psykopatiska chefer och ansvar 

Äkta anspråkslöshet bland psykopater är så sällsynt att det inte ens existerar. Att ta ansvar för sina handlingar kan vara svårt överlag, men det är näst intill omöjligt för en psykopat. Deras egna misstag hamnar ofta på någon annan medarbetare. Psykopater är ofta oförmögna att ta ansvar för sina handlingar, även om de helt klart har begått ett misstag eller deras handlingar och beslut har lett till problem. Psykopater går ofta ett par steg längre; de vill inte bara skuldbelägga andra, utan kan också fabricera ”bevis” som leder till att andra får skulden för saker de inte gjort. Detta kan vara mycket tidskrävande, men psykopater integrerar lätt in detta i sina spel. De drar sig inte för att vid sådana tillfällen skada andras karriärer eller professionella ställning.

Psykopatiska chefer och förutsägbarhet 

Vi är alla mer komfortabla med människor som är någorlunda förutsägbara, även de som är olika oss. Speciellt på arbetsplatser är det viktigt att veta att medarbetare gör det som de utlovat och att de utför sitt arbete med ett visst mått av kvalité. Det är viktigt att de kommer överens med andra och inte stör andra då de jobbar. Personer med psykopatisk läggning kan störa möten, komma med irrationella idéer, skämma ut andra och företaget, samt överraska med de mest bisarra idéer.

Om du har en psykopat emot dig är det näst intill omöjligt att förutse vad hen kommer att göra härnäst. Psykopater med hög intelligens kontrollerar ofta sina beteenden i närvaro av högre auktoriteter, speciellt om de har identifierat dem som redskap för sina egna syften. I många fall är dem bästa källorna till information om deras irrationella beteenden tidigare medarbetare eller chefer som arbetat nära dem.

Jonas Gåde

Materialet är © copyrightskyddat

REKOMMENDERAD LÄSNING

Förakt en giftig gas som tar död på de flesta förhållanden

Efter flera år tillsammans är det naturligt att man tappar humöret emellanåt. Det är naturligt att man inte alltid är …
Läs Mer

Myter om psykopater

Populärkulturen har erbjudit många orealistiska beskrivningar av psykopater, den intelligente, krångliga galningen, den tysta och beräknande. Det finns en stark …
Läs Mer

Leva med en partner som har diagnos

Leva med en partner som har en psykisk sjukdom kan vara både jobbigt och förvirrande. Det sätter verkligen kärleken på prov. Det är …
Läs Mer

JONAS GÅDE

031- 7740067 / 0708111161

Jonas Gåde är kognitiv terapeut, föreläsare och arbetar med förändringsprocesser och över hela Europa med alla typer av psykologiska problem. Han har skrivit ett tiotal böcker bland annat: Tjockholmsbibeln, Servicemanual till bättre liv som är Sveriges mest lästa bok i personlig utveckling 300000 läsare hittills. Är du intresserad av föreläsningar om relationer, personlig utveckling, psykopati, svartsjuka, otrohet, kärleksspråk, kärleksstilar,narcissism, mytomani, våld i relationer sexuella övergrepp sexmissbruk m.m är du välkommen att höra av dig.
info@lovetestnow.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *